„Funkcja oceny szkolnej. Zasady prawidłowego oceniania osiągnięć i zachowania uczniów.”

Szkolenie przeprowadzono w dniu 9 marca.2017 r. w formie e-szkolenia udostępnionego przez Firmę Szkoleniową Europejskie Centrum Rozwoju Kadr z Białegostoku. Szkolenie dostarczyło nauczycielom kompleksowej wiedzy o ocenianiu oraz wskazało rodzaje najczęstszych uchybień w tym względzie. Ocenianie osiągnięć uczniów jest procesem  nie tylko dydaktycznym, ale w znacznej mierze wychowawczym. Ćwiczenia w trakcie szkolenia w szczególny sposób zachęcały nauczycieli  do refleksji nad przedmiotowym systemem oceniania.

W trakcie szkolenia zostały omówione następujące zagadnienia:

  • Ocenianie szkolne jako proces edukacyjny.

  • Cele oceniania osiągnięć uczniów.

  • Funkcje oceny szkolnej.

  • Formalno-prawne regulacje oceniania i klasyfikowania  w szkole.