Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://zsp2-bartoszyce.pl

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,

  • brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury,

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

  • część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,

  • brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,

  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-09

 

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach.

 

Kontakt i informacje zwrotne:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jarosław Puszko,
 – e-mail: zsp2@vp.pl

lub skontaktować się z sekretariatem szkoły:
– Telefon: (89)762-27-68

– Fax:(89)762-27-68

 – e-mail: zsp2@vp.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

 

Informacje uzupełniające:

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach

ul. Słowackiego 1

11-200 Bartoszyce

Telefon:(89)762-27-68

Fax:(89)762-27-68

e-mail:zsp2@vp.pl

Strona internetowa: http://zsp2-bartoszyce.pl