Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli (WDN) to zaplanowany proces zmierzający do podwyższenia wiedzy i umiejętności nauczycieli w powiązaniu z rozwojem szkoły. „Wewnątrzszkolne” oznacza, że kanwą dla doskonalenia nauczycieli mają być wewnętrzne problemy szkoły, a ich rodzaj i charakter powinny przesądzać o miejscu, formach, treściach i metodach doskonalenia. WDN nie jest lekiem na wszystkie bolączki, ale te, które można rozwiązać razem się ucząc i współdziałając na rzecz zmiany szkoły – jej rozwoju od wewnątrz.

W ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 odbyły się następujące szkolenia:

  • „Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2016” – szkolenie przeprowadzono w dniu 31.08.2016 r. w trakcie posiedzenia Rady Pedagogicznej, prowadzącym był dyrektor Jędrzej Mrozek. Celem szkolenia było zapoznanie ze zmianami prawa oświatowego obowiązującymi od nowego roku szkolnego.

  • „Doskonalenie kompetencji nauczyciela w zakresie diagnozy edukacyjnej – Zasady budowy testów szkolnych”. Szkolenie przeprowadzono w dniu 10.10.2016 r. w auli w formie e-szkolenia udostępnionego przez Firmę Szkoleniową: Europejskie Centrum Rozwoju Kadr z Białegostoku. Celem szkolenia było doskonalenie kompetencji członków Rady Pedagogicznej z zakresu konstruowania narzędzi do pisemnych form sprawdzania umiejętności i wiedzy uczniów tak, aby każdy przygotowany test spełnił swoją funkcję. W części teoretycznej lektor zaznajamiał uczestników szkolenia z pomiarem dydaktycznym, jego formami i przede wszystkim celem. Następnie zostały omówione zostały działania, a w zasadzie ich kolejność, jakie muszą podejmować konstruktorzy testów, taksonomia celów kształcenia oraz kartoteka i plan testu. Całą wiedzę ugruntowały ćwiczenia, przekazane do wykonania w grupach na materiałach pobranych ze strony firmy.

 

  • „Doskonalenie kompetencji nauczyciela w zakresie diagnozy edukacyjnej – Analiza jakościowa i ilościowa testów szkolnych ”. Szkolenie przeprowadzono w dniu 10.10.2016 r. w formie e-szkolenia udostępnionego przez Firmę Szkoleniową Europejskie Centrum Rozwoju Kadr z Białegostoku. Celem e-szkolenia, adresowanego do nauczycieli stanowiła kompleksowa analiza ilościowa i jakościowa testu szkolnego. Była ona na bieżąco prowadzona i obszernie komentowana na ekranie z wykorzystaniem projektora multimedialnego. Szczegółowo był omawiany sposób wyliczenia każdego wskaźnika a następnie uczestnicy – dla utrwalenia umiejętności – dokonali samodzielnych obliczeń. Na końcu, dla każdego wskaźnika podawany był sposób jego interpretacji oraz konkretna interpretacja dla wartości wyliczonej w trakcie szkolenia.

  • „Procedura Niebieskiej Karty” . Szkolenie przeprowadzono w dniu 02.12.2016 r. w formie szkolenia zamkniętego. Szkolenie przeprowadziła pani Katarzyna Siry – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy Burmistrzu Miasta Bartoszyce. Zjawisko przemocy domowej stanowi od wielu lat poważny problem społeczny  i jedno z podstawowych zagrożeń zarówno dla rodziny, jak i poszczególnych jej członków. Zadania związane z przeciwdziałaniem jej są rozłożone pomiędzy samorząd gminny i powiatowy, a także jednostki organizacyjne tych samorządów, w tym również placówki oświatowe i ich pracowników. Celem szkolenia było zapoznanie nauczycieli z obowiązującymi ich przepisami w zakresie przeciwdziałania przemocy, a przede wszystkim w zakresie stosowania procedury Niebieskie Karty. Aktualnie obowiązująca ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na placówki oświatowe obowiązek podejmowania konkretnych działań, których inicjowanie oraz dokumentowanie jest zadaniem pracowników placówki. W trakcie szkolenia uczestnicy poznali szczegółowe przepisy, obowiązki, tryb postępowania oraz odpowiedzialność z tytułu realizowania procedury Niebieskie Karty.

  • „Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia uczniów i pracowników szkoły”. Szkolenie przeprowadzono w dniu 14.12.2016 r.. Szkolenie przeprowadził Pan Paweł Moszner -Instruktor Technik Antyterrorystycznych GROM z firmy CENTRUM SZKOLENIA AT   RTS – Realistic Training Services. Celem szkolenia było zaznajomienie z zasadami postępowania na wypadek zagrożeń, w tym również zagrożeń terrorystycznych. W szkołach zdarzały się ataki z niebezpiecznym narzędziem, strzelano do uczniów przebywających na przerwie z broni pneumatycznej, do szkoły przynoszono niewypały i niewybuchy. Przynoszono broń, repliki i modele broni oraz noże. Pojawienie się niespotykanych kiedyś zagrożeń stwarza konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom a każdy pracownik szkoły powinien natychmiast, zdecydowanie reagować, na sytuację zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia. Ćwiczenia praktyczne przygotowały pracowników szkoły do stawienia czoła różnym sytuacjom kryzysowym.

                                                                     

Opracowała: Maria Boiwko- lider WDN