Organizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

W dniu 15 listopada 2017 r. odbyło się szkolenie WDN na temat :”Organizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole. Jakość edukacji włączającej. Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Szkolenie przeprowadziła Pani  Agnieszka Wróblewska – pedagog szkolny. Odbiorcy uzyskali wiedzę w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w obszarach organizacji, form oraz dokumentowania po zmianach prawa od 1 września 2017 r. Zapisy prawa w zakresie organizacji i świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacji nauczania, wychowania i opieki uczniów niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz organizacji nauczania indywidualnego zobowiązują do wprowadzenia czytelnych zasad świadczenia pomocy przez wszystkich nauczycieli w bieżącej pracy z uczniem i zorganizowania wskazanych w przepisach form takiej pomocy.
Maria Boiwko