↑ Powrót do Erasmus +

REGULAMIN

REGULAMIN

NR PROJEKTU 2023-1-PL01-KA122-VET-000148414

§1

Przepisy ogólne

 

 1. Projekt nr: 2023-1-PL01-KA122-VET-000148414jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach.
 2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+
 3. Projekt jest realizowany w terminie 31.12.2023r. do 30.10.2024r
 4. Głównym celem projektu jest umożliwienie uczestnikom – 30 uczniom i uczennicom Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach podwyższenia kwalifikacji zawodowych i językowych oraz kompetencji osobistych ułatwiających im odniesienie sukcesu na rynku pracy poprzez udział w profesjonalnych praktykach zawodowych na Cyprze.

Wszystkie cele poniżej będą osiągnięte w okresie realizacji projektu.

Cele akcji:

 • Wzmacnianie kompetencji kluczowych i umiejętności przekrojowych, w szczególności umiejętności uczenia się języków i kompetencji cyfrowych do wykorzystania w nauce i przyszłym życiu zawodowymi, jak również zwiększenie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości czy umiejętności pracy w grupie
 • Wspieranie rozwoju umiejętności specyficznych dla danego zawodu na obecnym i przyszłym rynku pracy – dzięki możliwości odbycia praktyk zagranicznych, uczniowie naszej szkoły zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu i pracy w konkretnej branży
 • Rozwijanie zdolności organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego do realizacji wysokiej jakości projektów w zakresie mobilności oraz ich zdolności podejmowania partnerskiej współpracy dobrej jakości przy jednoczesnym rozwijaniu strategii umiędzynarodowienia – Umożliwienie mobilności wszystkim uczącym się w ramach podstawowego oraz ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zwiększenie średniego czasu trwania mobilności tych osób w celu zwiększenia jej jakości i wpływu

                               Cele edukacyjne praktyk:

 • zdobycie umiejętności praktycznych jako technik spedytor i technik ekonomista
 • ukształtowanie kompetencji organizacyjnych w branży spedycyjnej i ekonomicznej
 • podniesienie kompetencji dot. jakości i efektów wykonywanej pracy

  5. Cele będą realizowane poprzez organizację stażu dla 30 uczniów szkoły w przedsiębiorstwach na Cyprze o profilach działalności zgodnych kierunkiem kształcenia uczestników w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych.

 

 1. Regulamin rekrutacji do projektu określa w szczególności:
 • grupę docelową,
 • kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji,
 • wymagane dokumenty.
 1. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz przeprowadzenie rekrutacji należą do kompetencji organizacji wysyłającej i będą prowadzone przez koordynatora projektu.
 2. §2

Grupa docelowa

 

30 uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach, kształcących się w zawodach: technik spedytor i technik ekonomista.

 

§3

Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji

 

 1. Warunki ogólne
 2. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala organizacja wysyłająca.
 3. Rekrutacja będzie otwarta i rozpocznie się w lutym 2024. Organizacja wysyłającą ogłasza rekrutację poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej szkoły oraz widocznym miejscu w budynku szkoły.
 4. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, w skład której wejdą: dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły, nauczyciel pedagog i kierownik kształcenia praktycznego
 5. Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń na podstawie:
 • formularza zgłoszeniowego

 

 1. W przypadku uczniów niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy podpisują także rodzice/opiekunowie prawnymi.
 2. Podczas rekrutacji pod uwagę będą brane tylko i wyłącznie kryteria opisane w pkt. II, a na wybór uczestników nie będą miały wpływu takie czynniki jak: płeć, wyznanie, światopogląd itp.

W rekrutacji zostanie zachowana zasada równości płci.

 

 1. Kryterium rekrutacyjne podstawowe

1.Posiadanie statusu ucznia, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach, kształcących się w zawodzie : technik spedytor oraz technik ekonomista– ocena: spełnia/ nie spełnia / na podstawie formularzy zgłoszeniowych.

 1. Osoby z oceną „spełnia” przejdą do dalszego etapu rekrutacji opisanego w pkt. III.

 

III. Kryteria rekrutacyjne szczegółowe:

 1. Kryteria naboru zdefiniowane zostały następująco:
 • średnia ocen z przedmiotów zawodowych – min. 3.0
 • test poziomu języka angielskiego

– 30 – 44% – 1 pkt

– 45 -64% – 2 pkt

– 65 – 84% – 4 pkt

– 85 – 100% – 5 pkt

 • zachowanie

– poprawne – 1 pkt

– dobre – 2 pkt

– bardzo dobre  – 3 pkt

– wzorowe – 4 pkt

 • aktywność szkolna i pozaszkolna

– 1 aktywności – 1 pkt

– 2 aktywności  – 2 pkt

– 3 aktywności  – 3 pkt

 • uczniowie o mniejszych szansach – + 3 pkt,

 

 1. Ocena kandydatów i procedura odwoławcza
 2. Punkty uzyskane z powyżej wymienionych kryteriów szczegółowych zostaną do siebie dodane, suma będzie stanowiła o wyniku. Uczniowie z największą ilością punktów zostaną zakwalifikowani do projektu.
 3. Z rekrutacji zostanie sporządzona lista rankingowa uczestników, tj. lista główna i rezerwowa. Wyniki zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń umieszczonej w widocznym miejscu w budynku szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
 4. O kolejności na liście decyduje suma uzyskanych punktów.
 5. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów o kolejności na listach decydują punkty ze średniej z ocen z przedmiotów zawodowych, następnie z języka angielskiego.
 6. W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem (nieobecność na zajęciach z przygotowania kulturowo-językowo) przez ucznia umieszczonego na liście głównej, zostanie on wykluczony z wyjazdu na praktyki, a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności.
 7. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja zostanie powtórzona. Każdy kandydat ma prawo odwołać się od decyzji Komisji rekrutacyjnej w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Powodem odwołania może być stwierdzenie błędów w przeliczaniu punktów za uzyskane oceny.
 8. Odwołanie wraz z uzasadnieniem powinny być złożone na piśmie do koordynatora projektu.
 9. Komisja rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania w ciągu 2 dni i w przypadku decyzji pozytywnej – zmiany wyników rekrutacji.
 10. Nabory dodatkowe
 11. W przypadku niepowodzenia rekrutacji z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń w danej grupie zawodowej lub z powodu opisanego w pkt. III. 3 czy też wycofania się uczestnika lub innych zaistniałych okoliczności organizacja wysyłającą ma prawo na każdym etapie rekrutacji do ogłoszenia dodatkowego naboru uczestników. Dodatkowy nabór uczestników może odbywać się w trybie przyspieszonym.

§ 4

 

1.Na etapie rekrutacji:

 1. a) Formularz zgłoszeniowy (podpisany również przez rodziców w przypadku uczniów niepełnoletnich)
 2. Po zakwalifikowaniu do projektu:
 3. a) Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności (osobą uczącą się).

 

§ 5

Prawa i obowiązki uczestnika Projektu

 1. Każdy uczestnik/czka ma prawo do:
 • informacji na temat projektu umieszczanych na stronie internetowej szkoły oraz tablicy informacyjnej, bądź przekazywanych uczestnikowi/czce na spotkaniach informacyjnych,
 • nieodpłatnego udziału w projekcie,
 • otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć,
 • otrzymania certyfikatów zgodnie z założeniami projektu,
 • zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy.
 1. Uczestnik/czka zobowiązuje się do:
 • uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach przygotowania do praktyk (podpis na liście obecności),
 • wyrobienia dowodu osobistego lub paszportu, wszyscy do pobrania z NFZ karty EKUZ umożliwiającej bezpłatne, publiczne usługi medyczne za granicą,
 • 100% obecności na praktykach zawodowych (dotyczy: punktualności w miejscu odbywania praktyki, realizowania zadań powierzonych na praktyce oraz przez opiekuna stażu, informowania koordynatora projektu o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację stażu i stopień satysfakcji uczestnika),
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie podróży, zasad regulaminu bhp obowiązującego w miejscu odbywania stażu oraz przestrzegania regulaminu hostelu – miejscu zakwaterowania stażystów,
 • uczestnictwa w wycieczkach krajoznawczo-rekreacyjnych, wyjściach do muzeów itp,
 • uczestnictwa w spotkaniach z opiekunami, przedstawicielami Partnerów oraz zdawania relacji z przebiegu stażu,
 • prowadzenia dzienniczka praktyk,
 • wypełniania w trakcie zajęć i po zakończeniu praktyk, testów sprawdzających i ankiet ewaluacyjnych,
 • sporządzenia raportu końcowego w terminie wyznaczonym przez koordynatora projektu,
 • aktywnego uczestnictwa w upowszechnianiu rezultatów projektu.

§ 6

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.

3..Regulamin jest dostępny w sekretariacie szkoły.

 

Bartoszyce, dn. 09.02.2024r.