↑ Powrót do Pedagog

Terapia pedagogiczna i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole

Prowadząca: pedagog szkolny – Agnieszka Wróblewska
Cele zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Wielu rodziców sądzi, że zajęcia korekcyjno-  kompensacyjne są tym samym, czym są zajęcia wyrównawcze. Rozróżnienie tych dwóch rodzajów zajęć jest kluczowe, ponieważ od rodzaju otrzymanej pomocy przez ucznia zależy, czy odpowiada ona jego potrzebom.
Zajęcia wyrównawcze są odpowiednie wtedy, gdy dziecko ma zaległości w wiadomościach z konkretnego przedmiotu. Powodem tego może być dłuższa nieobecność w szkole lub słabsze możliwości przyswajania wiedzy z danej dziedziny.
Z kolei, gdy dziecko ma problemy z prawidłowym uczeniem się, wtedy mają zastosowanie zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest przede wszystkim pomoc uczniowi w przezwyciężeniu jego trudności w opanowaniu określonych umiejętności i w przyswojeniu danej wiedzy. Zajęcia te mają także na celu stworzenie młodemu człowiekowi możliwości rozwoju intelektualnego i społecznego a także emocjonalnego. Celem pośrednim jest zbudowanie u ucznia odpowiedniej samooceny.
1. Usprawnienie zaburzonych procesów psychomotorycznych.
2. Ćwiczenie sprawności czytania i pisania.
3. Oddziaływanie psychoterapeutyczne ogólnie uspakajające, a równocześnie aktywizujące młodzież.
4. Ćwiczenia zaburzonych funkcji analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego.
5. Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę słuchową i wzrokową, a także sprawność ruchową i koordynację wzrokowo -ruchową.
6. Ćwiczenia usprawniające trudności w czytaniu i pisaniu uczniów z ryzyka dysleksji.
7.  Rozbudzanie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków.
Dla kogo zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są organizowane dla uczniów, którzy mają zaburzenia funkcji wzrokowych, funkcji słuchowych, manualnych, mają opóźnienia lub zakłócenia rozwoju ruchowego czy procesów emocjonalno-motywacyjnych.
Organizacja zajęć
Zajęcia organizowane są  raz w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej. Spotkania zespołu  odbywają się w czwartki od godziny 15.30 na platformie TEAMS