↑ Powrót do Egzamin maturalny

Egzamin maturalny poprawkowy

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał wyłącznie jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej oraz przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych oraz do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
Absolwent w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników (nie później niż do 12 lipca 2022 roku) składa pisemne oświadczenie (załącznik 7) o zamiarze przystąpienia z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną.
Część pisemna egzaminu w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. o godzinie 9:00