↑ Powrót do Biblioteka

Konkurs recytatorski

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  W III POWIATOWYM KONKURSIE  RECYTATORSKIM DLA MŁODZIEŻY„POETA W PORĘ ODKRYTY…BARCJA” Zapewniamy cenne nagrody 🙂Regulamin poniżej:

REGULAMIN

 

 1. Organizator

 

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Słowackiego 1 11-200 Bartoszyce

 

 1. Przedmiotem konkursu jest słowna interpretacja poezji członków Bartoszyckiej Grupy Literackiej „Barcja”

 

III. Cele

 1. Zachowanie i popularyzowanie twórczości Grupy Literackiej „Barcja”.

 

 1. Inspiracja dorobkiem artystycznym poetów regionalnych, rozbudzanie

 

wrażliwości i pobudzenie kreatywności młodzieży.

 

 1. Promocja interpretatorów poezji.

 

 1. Wymiana doświadczeń, doskonalenie umiejętności recytatorskich,

 

Interpretacyjnych.

 

 1. Wzbudzanie zdrowego współzawodnictwa opartego na partnerstwie, przyjaźni
  i wzajemnym szacunku.

 

 1. Rozbudzenie i pogłębienie zainteresowania kulturą regionu.

 

7.Integracja środowiska szkolnego i kulturalnego miasta i powiatu.

 

 1. Termin i miejsce

 

 1. 05 kwietnia 2017 r. godz. 10.00

 

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Słowackiego 1 11-200 Bartoszyce
  Aula –budynek A.

 

 1. Uczestnicy

 

 1. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

 1. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom wyżywienia. Nie zwracają opłat za przejazdy kolejowe, autobusowe, etc.

 

 1. Przebieg konkursu

 

 1. Konkurs odbywa się w kategorii: Recytacja

 

 1. Prezentacje Uczestników:

 

Przesłuchania odbędą się w dniu 05 kwietnia, od godz. 10.00 w ZSP nr 2 .

 

Uczestnicy recytują przed Jury jeden dowolnie wybrany tekst wierszem. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu obrad Jury w dniu 05 kwietnia 2017 r.
Recytacje muszą być wykonane na żywo.

 

Przesłuchania-prezentacje odbywają się wg oddzielnie podanego do wiadomości harmonogramu .

 

VII. Repertuar

 1. Maksymalny czas trwania całej prezentacji (jeden utwór) wynosi 10 minut.

 

 1. Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie, mikrofony.

 

VIII. Zgłoszenia

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie odbywa się poprzez nadesłanie

 

Karty zgłoszenia wg załączonego wzoru, drogą pocztową pod adres organizatora:

 

ZSP nr 2 ul. Słowackiego 1 11-200 Bartoszyce z dopiskiem „Konkurs”,
lub e-mailową pod adres biblioteka.zsp2@o2.pl ze słowem „Konkurs” w temacie wiadomości;

 

 1. Dane zawarte w karcie zgłoszenia traktowane są jako ostateczne;

 

 1. Nadesłania zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu konkursu;

 

 1. W przypadku nadesłania zgłoszenia drogą e-mailową wskazane jest przesłanie skanu

 

podpisanej Karty zgłoszenia. W przypadku braku możliwości dostarczenia skanu

 

Karty zgłoszenia – obligatoryjne jest dostarczenie Karty zgłoszenia drogą pocztową w

 

wersji papierowej;

 

 1. Zgłoszenia mogą być nadsyłane osobiście przez uczestników jak również przez szkoły;

 

 1. W przypadku zgłoszeń nadesłanych drogą pocztową obowiązuje data stempla

 

pocztowego; w przypadku zgłoszenia drogą e-mailową obowiązuje data odebrania emaila

 

przez Organizatora;

 

 1. Nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 24 marca 2017 r.
 2. Jury

 

 1. Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 

 1. Jury może przyznać I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.
 2. Kryteria oceny

  1. Dobór repertuaru dostosowany do możliwości wykonawczych.

 

 1. Interpretacja utworu.

 

 1. Kultura słowa.

 

 1. Dykcja.

 

 1. Osobowość sceniczna,

 

 1. Ogólny wyraz artystyczny.

 

 1. Elementy sztuki aktorskiej.

 

 1. Nagrody

 

 1. Za zajęcie I, II i III miejsca uczestnicy otrzymują atrakcyjne nagrody idyplomy.

 

 1. Uczestnicy wyróżnieni otrzymują dyplomy.

  XII. Nieodpłatne wykonywanie obowiązków i przeniesienie praw

 

 1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatną

 

rejestrację i emisję zarejestrowanych utworów.

 1. Uczestnicy, którzy zgłosili się do udziału w Konkursie, zobowiązują się do

 

nieodpłatnego wykonywania wszystkich obowiązków związanych z Konkursem,

 

nałożonych zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zobowiązują się oni w szczególności

 

do nieodpłatnych występów w trakcie trwania konkursu.

 

 1. Uczestnicy konkursu przenoszą bezpłatnie na Organizatora prawa związane z

 

wykonaniami artystycznymi oraz możność rozporządzania tymi prawami na

 

wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:

 

 1. a) utrwalenie za pomocą systemu zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej,

 

cyfrowej, w szczególności na taśmie filmowej, nagranie na płycie

 

kompaktowej i DVD,

 

 1. b) utrwalenie za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej,

 

 1. c) zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i

 

cyfrowego zapisu, w szczególności na taśmie filmowej, wideokasecie, nagranie na

 

płycie kompaktowej i DVD,

 

 1. d) wprowadzenie do obrotu we wszystkich możliwych formach egzemplarzy, na których

 

utrwalono artystyczne wykonanie, w tym do sprzedaży, użyczenia oraz najmu

 

egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono oraz do

 

rozpowszechniania artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób w tym do

 

rejestracji i transmisji występów konkursowych w mediach.

 

 1. e) umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej,

 

 1. f) publiczne odtworzenie,

 

 1. g) nadawanie za pomocą satelity,

 

 1. h) wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych jego fragmentów w innym

 

dziele, w szczególności w dziele zależnym na polach eksploatacji określonych w pkt.

 

 1. a) – h).

 

 1. i) uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich

 

występów oraz na publikacje wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów w

 

określony przez Organizatora sposób.

 

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora na

 

zasadzie wyłączności swojego wizerunku, utrwalonego podczas konkursu na

 

fotografiach oraz zapisach wideo. Uczestnicy konkursu przekażą Organizatorowi

 

nieograniczone, pod względem czasowym i terytorialnym, autorskie prawa

 

majątkowe w zakresie wykorzystania w/w wizerunku w całości i we fragmentach, na

 

wszelkich polach eksploatacji oraz wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez

 

Organizatora autorskich praw zależnych do form, na których utrwalono wizerunek.

 

 1. Organizator ma prawo do przeniesienia uprawnień i obowiązków na osoby trzecie.

XIII. Postanowienia końcowe

 

 1. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu. Zmiany będą

 

publikowane na stronie www.zsp2-bartoszyce.pl w zakładce: Biblioteka-aktualności, umieszczane na fanpage biblioteki na FB oraz wysyłane na adres e-mail każdej ze szkół.

 

 1. Organizator oraz Jury konkursu zastrzegają sobie prawo do dokonywania wiążącej

 

wykładni przepisów niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sporów związanych
z jego stosowaniem.
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią powyższego regulaminu i akceptuję go w całości bez zastrzeżeń.

 

………………………………………………………………………………………………

 

Data i własnoręczny, czytelny podpis Uczestnika