«

»

Lis 08 2023

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Cele konkursu:
– rozbudzenie wrażliwości estetycznej młodzieży,
– rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,
– pobudzenie aktywności twórczej,
– doskonalenie umiejętności informatycznych.
Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie ZSP nr 2 im. E. Orzeszkowej
w Bartoszycach.
2. Termin składania prac upływa 30 listopada 2023 r.
3. Prace należy składać w Czytelni a ich wersję elektroniczną wysłać w postaci pliku PDF na adres mailowy: biblioteka.zsp2@o2.pl . W tytule wpisać : Konkurs. Poza tym należy podać imię, nazwisko i klasę.
4. Prace powinny mieć postać dwustronnej zakładki.
5. Zakładka powinna być wykonana samodzielnie.
Uczestnik zobowiązany jest do napisania oświadczenia, że praca nie jest plagiatem ani kopią fragmentów prac innych osób i podpisania się pod nią
w sposób czytelny .
6. Treści zamieszczone na zakładce mają dotyczyć wybranej książki
lub biblioteki szkolnej .
7. Zakładka musi być wykonana w programie komputerowym .
Wymiary: 27×6 cm.
8. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę.
9. Dostarczenie pracy jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich
do pracy konkursowej na Organizatora, zgodą na jej publiczne udostępnianie
(na stronie internetowej Organizatora i mediach społecznościowych) oraz zgodą
na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych Organizatora.
10. Kryteria oceny prac:
– zgodność z tematem,
-właściwy dobór narzędzi,
-samodzielność pracy,
– pomysłowość,
– estetyka wykonania,
– jakość wykonania.
11. Oceny prac dokonuje Jury powołane przez Organizatora.
12. W gestii Jury pozostaje ilość i forma przyznawanych nagród w zależności
od wyników konkursu.
13. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.