«

»

Wrz 01 2023

UWAGA UCZNIOWIE KLAS TECHNIKUM i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU ZAWODOWEGO JEST OBOWIĄZKOWE!

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego uczniowie technikum i branżowej szkoły I stopnia są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu zawodowego – odpowiednio w danym roku szkolnym lub danym okresie. Niewywiązanie się z ww. obowiązku skutkuje brakiem promocji do klasy programowo wyższej, na semestr programowo wyższy lub nieukończeniem szkoły.

Dla ucznia branżowej szkoły I stopnia młodocianego pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do egzaminu czeladniczego prowadzonego
przez komisje izb rzemieślniczych.
Rodzaj egzaminu, do którego ma obowiązek przystąpić uczeń młodociany pracownik, ustala dyrektor szkoły na podstawie umowy przedkładanej przez ucznia przy przyjęciu do szkoły (lub załącznika do tej umowy).

Obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego dotyczy uczniów i słuchaczy, którzy realizują podstawę programową kształcenia w zawodach z 2019 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 991 ze zm.).