«

»

Maj 11 2021

Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie nr 11/2021
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie: organizacji nauczania w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach w okresie ograniczonego funkcjonowania od 17.05.2021 r. do 30.05.2021 r.
Na podstawie: § 3. i § 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 824) Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach zarządza, co następuje:
§ 1.
1. Od 17.05.2021 r. do 30.05.2021 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym.
2. Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w ww. terminie wygląda następująco:
1) Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego:

a) w okresie od 17.05.2021 r. do 23.05.2021 r. – uczą się stacjonarnie. Przychodzą na zajęcia lekcyjne do szkoły i pracują zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć;

b) w okresie od 24.05.2021 r. do 30.05.2021 r. – uczą się zdalnie według tych samych zasad, jakie obowiązywały dotychczas, a dotyczyły zdalnego nauczania, tj.: zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć i są prowadzone przez nauczycieli na platformie MS Teams lub poprzez Librus.

2) Uczniowie Technikum:
a) w okresie od 17.05.2021 r. do 23.05.2021 r. – uczą się zdalnie według tych samych zasad, jakie obowiązywały dotychczas, a dotyczyły zdalnego nauczania, tj.: zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć i są prowadzone przez nauczycieli na platformie MS Teams lub poprzez Librus;
b) w okresie od 24.05.2021 r. do 30.05.2021 r. – uczą się stacjonarnie. Przychodzą na zajęcia lekcyjne do szkoły i pracują zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć.
3) Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia:
a) w okresie od 17.05.2021 r. do 30.05.2021 r. – uczą się zdalnie według tych samych zasad, jakie obowiązywały dotychczas, a dotyczyły zdalnego nauczania, tj.: zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć i są prowadzone przez nauczycieli na platformie MS Teams lub poprzez Librus.
b) Na terenie szkoły mogą odbywać się zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.
c) Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) są prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
d) Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.
§ 2.
Od 31.05.2021 r. wszyscy uczniowie każdego typu szkół uczą się stacjonarnie.
§ 3.
Na terenie Zespołu Szkół obowiązują: „Procedury zapewniania bezpieczeństwa w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach w związku z wystąpieniem epidemii” oraz „Regulamin organizacji pracy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach w okresie pracy zdalnej”.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Urszula Petrykowska
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2
im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach