↑ Powrót do Pedagog

Regulamin Konkursu „#maseczkaantywirus „

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „#maseczkaantywirus (zwany dalej „konkursem”).

2.Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach reprezentowany przez pedagoga szkolnego – Agnieszkę Wróblewską i  nauczyciela języka polskiego  Agnieszkę Dobrowolską – Śliwińską.

3. Konkurs trwa od 16 kwietnia 2020 r. do 16 maja 2020 r. do godz. 24:00. 

II. CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest rozwój  umiejętności i uzdolnień, promocja aktywnego spędzania wolnego czasu, postaw prozdrowotnych wśród społeczności szkolnej ZSP nr 2.

 III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1.W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie, rodzice uczniów i nauczyciele ZSP nr 2 (bez ograniczeń wiekowych :-).

2.Do konkursu mogą być zgłoszone zdjęcia, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • są przeznaczone do publikacji w Internecie,
  • zostały wyprodukowane w czasie trwania niniejszego konkursu.

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 różne prace.

4. Praca konkursowa musi mieć pozytywne przesłanie, nie może wywoływać strachu, paniki i wszelkich innych negatywnych skojarzeń.

4. Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach: 

  •  projektu na maseczkę; projekt maseczki może być wykonany dowolną techniką (ołówek, farby, grafika komputerowa itp.)
  • własnoręcznie uszytej  maseczki.

6. Zdjęcia wykonanych maseczek lub wykonanego projektu maseczki będą  umieszczane na stronie Facebooku  szkoły      https://liblink.pl/es8rB4PAb8 .

IV.  ZGŁOSZENIA:

1. Podpisane zdjęcia ( imię nazwisko, klasa) należy wysyłać na adres mail pedagoga szkolnego Agnieszki Wróblewskiej- agnieszkavv@wp.pl .

2. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.

V. OCENA PRAC:

1.Zdjęcia wykonanych maseczek będą umieszczane na stronie Facebooku szkoły. Raz w tygodniu maseczki, które otrzymają najwięcej polubień będą umieszczane na stronie internetowej szkoły.

VI. NAGRODY:

1. W konkursie przyznane zostaną nagrody w każdej kategorii:

  • 3 nagrody za projekt maseczki,
  • trzy nagrody za własnoręcznie wykonaną maseczkę.

VII. DANE OSOBOWE:

1.Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji konkursu, wydania przyznanych nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów organizatora.

2.Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w Regulaminie i jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście, bez naruszenia praw autorskich osób trzecich.

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników Konkursu.

3.Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie Organizatora: Dziennik Librus – ogłoszenia i na stronie internetowej szkoły- zakładka pedagog.