WDN

Szkolenie nt. środków psychoaktywnych

21 listopada 2018 r. nauczyciele wzięli udział w szkoleniu przeprowadzonym przez panią Małgorzatę Jadczak, pracownika Szpitala Powiatowego w Bartoszycach. Tematem szkolenia był problem środków psychoaktywnych wśród młodzieży. Nauczyciele poszerzyli wiedzę dotyczącą nowych substancji psychoaktywnych, ich działania oraz symptomów wskazujących na prawdopodobieństwo zażycia narkotyków. A. Peślak

Pokaż strony »

Informacja

Od 13 września 2018 osobami odpowiedzialnymi za organizację Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego są panie: Barbara Sorbaj oraz Agata Peślak. Plan pracy opracowany na rok szkolny 2018/2019 zawiera cele i działania, które będą realizowane w ramach szkoleniowych posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz warsztatów, konferencji i wykładów.

Pokaż strony »

Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych, w tym po użyciu dopalaczy oraz związanych z bezpieczeństwem pożarowym

W dniu 12 grudnia 2017 r. odbyło się szkolenie WDN na temat :”Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych, w tym po użyciu dopalaczy oraz związanych z bezpieczeństwem pożarowym”. Szkolenie poprowadzili Pani Justyna Kowalkowska z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej oraz Pan Andrzej Harhaj – Komendant Powiatowy Straży Pożarnej. W pierwszej części szkolenia uczestnicy dowiedzieli  się : – czym …

Pokaż strony »

Indywidualni .pl

Szkolenie odbyło się 7.10 2017 r. Miało na celu pozyskanie informacji na temat innowacyjnego projektu edukacyjnego „Indywidualni.pl, skierowanego do nauczycieli oraz w niedalekiej przyszłości, do uczniów i ich rodziców. Wdrożenie innowacji ma pomóc zrozumieć własną indywidualność, poznać najlepsze dla siebie metody pracy i dzięki temu jak najlepiej się uczyć lub wspierać w nauce swoje dzieci …

Pokaż strony »

Organizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

W dniu 15 listopada 2017 r. odbyło się szkolenie WDN na temat :”Organizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole. Jakość edukacji włączającej. Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Szkolenie przeprowadziła Pani  Agnieszka Wróblewska – pedagog szkolny. Odbiorcy uzyskali wiedzę w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w obszarach organizacji, form oraz dokumentowania po …

Pokaż strony »

„Funkcja oceny szkolnej. Zasady prawidłowego oceniania osiągnięć i zachowania uczniów.”

Szkolenie przeprowadzono w dniu 9 marca.2017 r. w formie e-szkolenia udostępnionego przez Firmę Szkoleniową Europejskie Centrum Rozwoju Kadr z Białegostoku. Szkolenie dostarczyło nauczycielom kompleksowej wiedzy o ocenianiu oraz wskazało rodzaje najczęstszych uchybień w tym względzie. Ocenianie osiągnięć uczniów jest procesem  nie tylko dydaktycznym, ale w znacznej mierze wychowawczym. Ćwiczenia w trakcie szkolenia w szczególny sposób zachęcały …

Pokaż strony »

Szkolenie ,,Trudny rodzic”

Szkolenie przeprowadzono w dniu 16 stycznia 2017 r. w formie szkolenia zamkniętego. Przeprowadziła je pani mgr Joanna Chorwacka – trener w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu. Nauczyciele w swojej pracy napotykają liczne trudności, w tym kłopoty we współpracy z rodzicami uczniów. Szkolna praca edukacyjna i wychowawcza z młodzieżą nie będzie efektywna, jeśli nie znajdzie zrozumienia …

Pokaż strony »

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli (WDN) to zaplanowany proces zmierzający do podwyższenia wiedzy i umiejętności nauczycieli w powiązaniu z rozwojem szkoły. „Wewnątrzszkolne” oznacza, że kanwą dla doskonalenia nauczycieli mają być wewnętrzne problemy szkoły, a ich rodzaj i charakter powinny przesądzać o miejscu, formach, treściach i metodach doskonalenia. WDN nie jest lekiem na wszystkie bolączki, ale te, które …

Pokaż strony »